CUIP

Release: 2018 – now

Launch website

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องการรีแบรนด์ใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้น จึงออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ใหม่

รวมถึงพัฒนาระบบยื่นคำขอสิทธิบัตรออนไลน์ให้กับบุคลากรในจุฬาฯ เพื่อความสะดวกสบายและลดการใช้งานเอกสาร ง่ายต่อการติดตามผลการยื่นคำขอ

Facebook Comments