Botany New Species CU

Release: 2019 – now

Launch website

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องการที่จะทำเว็บไซต์สำหรับเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับพืชของประเทศไทย และสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งการวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ในภาควิชา ตลอดจนนักวิจัยจากหน่วยงานอื่น โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของหน่วยปฏิบัติการวิจัยพรรณไม้ประเทศไทยเป็นผู้สำรวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้

ตัวเว็บไซต์ทำด้วย WordPress และเจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มลดข้อมูลได้ด้วยตนเอง และเป็นระบบสองภาษาที่สามารถเลือกดูข้อมูลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างหน้ารายละเอียดพรรณไม้

Facebook Comments